Burgersdijkstraat 19 • Katwijk ZH • Tel: 071 888 7400 • Whatsapp: +31642676277

Winkelmand

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
All Easy MultiMedia Services, gevestigd en kantoorhoudende te Katwijk Zuid-Holland inschrijving in de kamer van koophandel te Leiden onder inschrijfnummer 28082283,

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
Een ieder, in welke vorm dan ook, welke een aanbieding van All Easy MultiMedia Services wenst te ontvangen, dan wel een overeenkomst is aangegaan met All Easy MultiMedia Services.

Artikel 1 – toepasselijkheid:
1) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder overeenkomst van goederen en /of diensten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepasselijkheid heeft verklaard, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2) Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige voorwaarden.
3) Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaard.
4) Een ieder, in welke vorm dan ook, welke een aanbieding van All Easy MultiMedia Services wenst te ontvangen, dan wel een overeenkomst is aangegaan met All Easy MultiMedia Services en ongeacht of deze algemene voorwaarden door opdrachtnemer ter hand zijn gesteld, wordt geacht van de toepasselijk van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn.

Artikel 2 – aanbiedingen:
1) De door opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2) Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan de opdrachtnemer mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures, elektronische informatie, etc. binden opdrachtnemer niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
3) Opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegund, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

Artikel 3 – overeenkomsten:
1) Opdrachtnemer is niet gehouden enige opdracht te aanvaarden volgens een gedane aanbieding.
2) De overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover door opdrachtnemer een schriftelijk orderbevestiging is verzonden.
3) Indien opdrachtgever niet binnen 48 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging reageert, zal de opdracht als bevestigd worden aangemerkt en zal de opdracht worden uitgevoerd zoals in de opdrachtbevestiging is omschreven.
4) Overeenkomsten aangegaan met ondergeschikte personeelsleden als zijnde werknemers of medewerkers welke geen procuratie hebben van opdrachtgever ontbinden de overeenkomst niet. Er komt een overeenkomst tot stand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever zal zijn gehouden aan de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 4 – meerwerk en gewijzigde overeenkomst:
1) Indien de te leveren zaken afwijken van enige aanbieding en /of de te leveren zaken dienen te worden uitgebreid of te worden gewijzigd, dan gaat opdrachtgever akkoord met wijziging van het tijdstip van beëindiging van de diensten.
2) Wanneer sprake is van de in lid 4.1 genoemde omstandigheid heeft opdrachtnemer het recht haar prijs aan te passen. Indien voor de zaken een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover inlichten wanneer de prijs wordt beïnvloed.
3) Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 5 – monsters, modellen en voorbeelden:
1) Als opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit ten aller tijde slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
Artikel 6 – technische eisen:
1) Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is de opdrachtnemer er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
2) Alle afwijkende technische eisen die de opdrachtgever stelt aan de te leveren zaken, en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld.

Artikel 7 – prijs:
1) Alle prijzen zijn in EURO (€) en exclusief BTW en exclusief royalty’s en enige andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2) Indien de opdrachtgever na bevestiging van de opdracht om welke reden dan ook de opdracht wenst te annuleren of daarin veranderingen wenst aan te brengen is opdrachtnemer slechts aan de annulering of wijziging gebonden, na uitdrukkelijk schriftelijke akkoordbevinding. In geval van annulering of wijziging der opdracht is opdrachtnemer gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten, berekend naar redelijkheid en billijkheid, aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3) Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
4) Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.
5) Alle prijzen zijn af fabriek /magazijn

Artikel 8 – prijsverhoging:
1) Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor de prijzen ten aller tijde, en zonder voorafgaand overleg, te verhogen
2) Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 – betalingen:
1) Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
2) Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening, korting of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij door een rechtelijke uitspraak, arbitrage of bindend advies is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft, op een wijze zoals op de factuur is aangegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3) In geval van niet tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever, ongeacht of opdrachtnemer ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Tevens is opdrachtnemer dan gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste oplevering is overeengekomen.
4) Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; hij is zonder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare beding een rente per maand verschuldigd van minimaal 2.5%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
5) Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer deze buitengerechtelijk laten invorderen.
6) Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten, inclusief incassokosten, advocatenkosten, deskundigenkosten en anderen derden kosten, proces en executiekosten of andere kosten daaronder begrepen.
7) Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rentes en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8) Betalingen welke worden voldaan voor opdrachtgever uit derde hand worden gelijk beschouwd als omschreven in lid 9.7
9) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever aanleiding en gerede twijfel toe geeft, nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlangen, bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van opdrachtnemer terstond genoegzaam de gevraagde zekerheid in de gewenste vorm te stellen en deze zonodig aan te vullen. Indien opdrachtgever aan dit verzoek niet binnen zeven dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen direct opeisbaar.
10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor betaling vooraf (pro-forma) of contant bij aflevering (rembours) te vorderen dan wel andere afwijkende betalingscondities te stellen.
11 Indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de betaling te delen in 75% vooraf (pro-forma) en restant binnen de gestelde betalingstermijn. Opdrachtnemer is gerechtigd om de werkzaamheden op schorten, ook indien een vaste oplevering is overeengekomen, indien het pro-forma deel niet tijdig is voldaan.
12 Voorschriften van welke autoriteiten ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

Artikel 10 – persoonlijke aansprakelijkheid:
1) Opdrachtnemer stelt iedere opdrachtgever in welke rechtsvorm dan ook persoonlijk aansprakelijk voor alle te maken en alle reeds gemaakte kosten indien opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan terwijl opdrachtgever in overname, liquidatie, surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel indien opdrachtgever binnen 6 volle kalendermaanden na factuurdatum in overname, liquidatie, surseance van betaling of faillissement zal verkeren.
2) Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het beschermrecht welke de rechtsvorm van opdrachtgever omschrijft, maar neemt persoonlijke aansprakelijkheid op zich indien opdrachtgever heeft gehandeld van hetgeen in lid 10.1 omschreven feit(en).
3) Indien opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld zoals omschreven in lid 10.1 en lid 10.2, dan kan opdrachtgever kan zich onder geen beding beroepen op het feit dat de overeenkomst is aangegaan door ondergeschikte personeelsleden als zijnde werknemers of medewerkers die geen procuratie hebben,
4) Persoonlijke aansprakelijkheid wordt uitgeoefend op de persoon en /of personen welke bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven als zijnde firmanten, vennoten, aandeelhouders etc.

Artikel 11 – kredietbeperking:
1) Opdrachtnemer is gerechtigd een krediet-beperkings-toeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 12 – vertrouwelijke informatie en geheimhouding:
1) Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Partijen zijn gehouden de plicht op te leggen aan alle ondergeschikten en derden, die noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen. Partijen staan ervoor in dat deze plicht ook nagekomen wordt.

Artikel 13 – uitvoering:
1) Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan opdrachtnemer de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2) Opdrachtnemer zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk gemaakte afspraken en procedures.

Artikel 14 – rechten:
1) Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, in bedrukkingen en in drukwerken [bijvoorbeeld ontwerpen, rapporten, tekeningen, offertes, analyses, documenten etc.] berusten ten aller tijden bij de rechthebbenden. Opdrachtgever dient zorg te dragen met rechthebbenden overeenstemming te verkrijgen voor het gebruik van de door rechthebbenden verworven rechten alvorens opdrachtnemer enige opdracht zal aanvaarden.
2) Opdrachtgever dient rechthebbenden direct en zonder tussenkomst van opdrachtnemer financieel te compenseren voor het gebruik van de door rechthebbenden verworven rechten.
3) Opdrachtnemer verkrijgt de rechten welke voortvloeien uit de werkzaamheden welke ontstaat na het uitwerken van door opdrachtgever aangeleverde digitale bestanden en masters welke zijn gepremastert. Opdrachtgever vergoedt aan opdrachtnemer de directe kosten welke voortvloeien uit de werkzaamheden. Door opdrachtnemer uitgewerkte films en pre-masters blijven eigendom van opdrachtnemer en zijn niet opeisbaar.
4) Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie in welke vorm dan ook indien opdrachtnemer voor opdrachtgever een opdracht heeft aanvaard terwijl enige rechthebbende(n) aanspraak maakt op de door haar verworven rechten.
5) Indien zich zal voordoen zoals in lid 14.4 omschreven zal opdrachtnemer haar volledige medewerking verlenen aan rechthebbende(n) en alle beschikbare gegevens van opdrachtgever overdragen aan rechthebbende(n).

Artikel 15 – medewerking door opdrachtgever:
1) Tenzij anders is overeengekomen verplicht opdrachtgever zich tot het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke materialen, inlichtingen, data en gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich deze op informatiedragers ter beschikking te stellen volgens de specificaties van opdrachtnemer.
2) Opdrachtnemer kan de overeenkomst alleen dan uitvoeren en leveren, indien opdrachtgever haar verplichtingen volgens lid 15.1 juist en tijdig is nagekomen. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken aan haar verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de opdrachtnemer het recht om de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door opdrachtnemer te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

Artikel 16 – levering:
1) Alle door opdrachtnemer genoemde [levering] termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Opdrachtnemer is niet gebonden aan [levering] termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
2) Opgegeven [levering] termijnen zijn slechts te beschouwen als indicatie en niet als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer alle voor de opdracht benodigde materialen, inlichtingen, data en gegevens door opdrachtnemer zijn ontvangen en goedgekeurd. Veranderingen in een reeds aanvaarde opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd wordt overschreden.
3) Een excessieve overschrijding van de termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen omtrent beëindiging, aansprakelijkheid en vrijwaring. Opdrachtgever dient dan wel een schriftelijk ingebrekestelling te hebben verzonden.
4) Levering geschiedt af magazijn /af fabriek, ter keuze van opdrachtnemer. Wanneer er als leveringsconditie een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
5) De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken c.q. het advies af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De zaken c.q. het advies wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien de opdrachtgever, of de relatie van de opdrachtgever welke de zaken of het advies in ontvangst dienen te nemen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering c.q. het uitbrengen van het advies, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Opdrachtnemer heeft het recht om een maand na de ter beschikking stellen van de zaken deze, na voorafgaande ingebrekestelling, voor en namens de opdrachtgever te [doen] verkopen onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.
6) Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken c.q. het uit te brengen advies in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien in gedeelten worden geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7) Het risico van de zaken gaat op de wederpartij over op het moment van aflevering. Toepasselijkheid van art. 7:9 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8) Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet kan leveren, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 – wijziging in de leveren zaken:
1) Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die op ondergeschikte punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken. Indien opdrachtnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is het de opdrachtgever toegestaan de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken te ontbinden.
2) De opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betreffen.

Artikel 18 – eigendomsvoorbehoud en pandrecht:
1) De door opdrachtnemer geleverde zaken blijven volledig eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever integraal alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak /zaken zelf, alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden verschuldigde prestaties.
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van zodanige koopovereenkomst(en).
Het is opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te compenseren met de door hem verschuldigde prestaties.
2) Zolang de eigendom van zaken nog niet op opdrachtgever is overgegaan, is hij niet gerechtigd op de zaken enig [beperkt] recht noch een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verplicht zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen of doen gelden, op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.
3) Opdrachtgever is gehouden op de desbetreffende zaken de eigendom van opdrachtnemer zichtbaar aan te geven c.q. aangegeven te houden en deze zaken met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Door opdrachtnemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 18.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
4) Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, over gedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.
5) Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 18.1 bedoeld, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te [doen] halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer reeds nu voor alsdan om daartoe de bij of voor opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te betreden. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 19 – klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming:
1) Opdrachtgever heeft de verplichting de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te [laten] onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd.
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de overeengekomen kwantiteit.
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en /of handelsdoeleinden.
2) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient opdrachtgever deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
3) Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
4) Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien opdrachtnemer niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en /of opdrachtgever aan opdrachtnemer geen gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
5) Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen gedaan.
6) Vorderingen en verweer, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop na 6 maanden na aflevering.
7) Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan is opdrachtnemer te zijnen keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak. Leveringen van maximaal 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden gelden niet als tekortkomingen.
8) Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever niet gerechtigd zaken aan opdrachtnemer retour te zenden. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de afzender, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9) Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 20 – garantie:
1) Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een termijn van 90 dagen na aflevering zich geen gebreken in de geleverde zaken zullen voordoen, rechtstreeks of overwegend als indirect gevolg van ondeugdelijk materiaal en /of onvoldoende constructie of bewerking. Dergelijke gebreken aan de geleverde zaken zullen door opdrachtgever op straffe van verval van recht op garantie binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer moeten worden medegedeeld. Opdrachtnemer zal dergelijke gebreken kosteloos herstellen.
2) De aanspraken van opdrachtgever op enige garantie vervallen indien:
– de zaken onoordeelkundig of voor een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt,
– de gebruiksaanwijzing en /of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd,
– opdrachtgever zelf reparaties aan de zaken verricht en /of heeft verricht en /of wijzigingen in de zaken aanbrengt en /of heeft aangebracht, of de reparaties en /of wijzigingen door derden heeft laten verrichten en /of laat verrichten en /of heeft laten aanbrengen en /of laat aanbrengen,
– Opdrachtgever anderszins schuld aan het gebrek van de zaken heeft, waaronder begrepen:
– a – het door de opdrachtgever aangeleverde bronbestand niet als zodanig werkt zoals door opdrachtgever wel bedoeld is geweest bij de opzet van het bronbestand en deze door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever is vermenigvuldigd.
b – de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specificaties van de zaken, die op last van opdrachtgever door opdrachtnemer in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt,
c – de situatie dat de zaken worden gebruikt onder andere omstandigheden dan opgegeven door opdrachtgever,
3) Gebreken ontstaan uit normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud blijven buiten de garantie.
4) Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie worden vervangen, worden daardoor het eigendom van opdrachtnemer.
5) De garantieperiode wordt na garantieoperaties niet verlengd.
6) Betreft het importeurs-, distributeurs- of fabrieksgarantie, dan geldt de gelijkelijk voor opdrachtgever met opdrachtnemer als intermediair. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt.
7) Niettegenstaande het bovenstaande geeft opdrachtnemer, in het geval hij de aan opdrachtgever geleverde zaken van een derde heeft betrokken, met betrekking tot die zaken in geen geval meer garanties dan welke opdrachtnemer van die derde heeft verkregen.

Artikel 21 – transport:
1) Opdrachtnemer zal, tenzij opdrachtgever anders aangeeft, de zaken laten transporteren naar het door opdrachtgever opgegeven afleveradres.
2) Afleveringen geschieden standaard in een zending naar een afleveradres binnen Nederland. Aflevering naar meerdere afleveradressen binnen Nederland en /of aflevering buiten Nederland is niet standaard en worden als zijnde ‘meerwerk’ berekend en gefactureerd.
3) Koeriersdiensten en /of expresse verzendingen is niet standaard en worden als zijnde ‘meerwerk’ berekend en gefactureerd.
4) Opdrachtnemer kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden indien een aflevering op een bepaalde datum en /of op een bepaald tijdstip moet zijn aangeleverd niet volgens overkomst wordt uitgevoerd als gevolg van:
– nalatigheid of overmacht van de transporteur,
5) Verzending van de door opdrachtgever van opdrachtnemer gekochte producten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, zulks evenwel met dien verstand dat voor opdrachten met een totaal netto gefactureerd bedrag exclusief BTW, DTP werken, pre-mastering- en verzendkosten, levering franco in een zending naar een adres binnen Nederland, aan het door opdrachtgever vermelde afleveradres zal plaatsvinden.
6) Verloren gegaan, of beschadigde aangeleverde zendingen, dienen door opdrachtgever direct en schriftelijk bij de transporteur kenbaar te worden gemaakt. In dit geval treden de voorwaarden van de transporteur in werking, en zijn deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer ondergeschikt. Opdrachtnemer zal trachten bemiddelend op te treden om het voorval zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Artikel 22 – ontbinding:
1) De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen,
– indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is,
In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. Opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
2) Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en /of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en /of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3) Onverminderd het in lid 22.1 en lid 22.2 bepaalde, kan de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij, rechtelijke tussenkomst is niet vereist.
4) Indien opdrachtnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die de opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
5) Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en /of onroerende zaken van opdrachtgever en /of door de wederpartij surseance van betaling wordt aangevraagd of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 23 – aansprakelijkheid en vrijwaring:
1) Opdrachtnemer aanvaardt slechts wettelijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding uitsluitend indien en voor zover dat uit de in artikel 23 omschreven items blijkt.
2) Opdrachtnemer is onder geen beding aansprakelijk voor directe schade, dan wel indirecte schade welke is /kan ontstaan wanneer:
– een bij een derde partij aangevraagde prijsaanvraag buiten opdrachtnemer om bij enig andere belanghebbende dan opdrachtnemer bekend wordt, en aanvrager dan wel opdrachtgever op welke wijze dan ook door andere belanghebbenden dan opdrachtnemer wordt benadeeld wordt doordat opdrachtgever bijvoorbeeld een opdracht misloopt, een relatie verliest etc.
– indien de relatie van aanvrager en /of opdrachtgever direct en uit eigen beweging contact opneemt met opdrachtnemer om een aanvraag dan wel een opdracht in te dienen. Opdrachtnemer is in dit geval niet verplicht andere, belanghebbende relaties, te informeren indien een relatie van enige aanvrager en /of opdrachtgever deze actie heeft ondernomen,
– Opdrachtnemer een relatie van aanvrager en /of opdrachtgever direct benaderd wanneer:
a– de aanvrager en /of opdrachtgever in de periode tussen aanvraag en uitvoering in liquidatie, surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd.
b – de relatie van de aanvrager en /of opdrachtgever binnen een periode van 9 maanden geen nieuwe opdracht heeft opgegeven aan aanvrager en /of opdrachtgever of dat aanvrager en /of opdrachtgever een eventuele nieuwe opdracht van de relatie niet heeft ondergebracht bij opdrachtnemer.
3) Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe- of indirecte schade aan het werk en /of derden voor zover ontstaan door grove schuld van opdrachtnemer of van hen die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
4) Niet voor enige vergoeding dan ook komt in aanmerking bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
5) Opdrachtnemer is onder geen beding aansprakelijk voor schade en /of letsel(s) welke worden veroorzaakt doordat:
– andere dan de door opdrachtnemer aangestelde personen de geleverde zaken verwerken buiten de onroerende zaak van opdrachtnemer en indien de schade en /of letsel(s) voorvloeien uit door opdrachtnemer geleverd zaken zoals bijvoorbeeld ondeugdelijke of beschadigde verpakkingen, te zware colli etc.
6) De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen [excl. BTW]. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding.
7) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijks is de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.

Artikel 24 – overmacht:
1) Onder overmacht wordt verstaan:
– alle omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen,
2) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat van de door ontbinding geleden of te lijden schade(s).
3) Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet indien het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4) Indien opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is opdrachtnemer gemachtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 25 – bevoegde rechter /toepasselijk recht:
1) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar opdrachtnemer bevoegd is. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
2) Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. De Eenvormige Wet inzake Internationale koop van roerende lichamelijke zaken, de Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, alsmede het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 – Nederlandse tekst prevaleert:
1) De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Artikel 27 – eerdere gedeponeerde voorwaarden:
1) Alle eerdere gedeponeerde voorwaarden van opdrachtnemer zijn hiermede niet meer van toepassing, onder geen beding kan nog aanspraak gemaakt worden op een artikel uit eerdere gedeponeerde voorwaarden welke door deze voorwaarden zijn overschreven.

Opgemaakt te Katwijk Zuid-Holland: 1-januari-2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer: B01108
All Easy MultiMedia Services